STATUT FUNDACJI „POLEM, LASEM…”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „POLEM, LASEM…”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marka Maluśkiewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Wrotyńską, w kancelarii notarialnej w Trzciance, Plac Pocztowy 2/8, w dniu 28.09.2016 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873, ze zm.).
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Trzcianka.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Cele Fundacji to:
1. poznawanie i promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych Polski oraz dążenie do ich zachowania, ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji,
2. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki, z uwzględnieniem innowacyjnych jej form,
3. propagowanie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku, aktywności na świeżym powietrzu i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
4. promowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, rozwijanie wiedzy z zakresu sztuki przetrwania (survivalu), pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania patologiom społecznym,
5. działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii, szerzenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
6. wspieranie edukacji, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
7. prowadzenie innej działalności społecznie użytecznej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych – spotkań, pogadanek, wykładów, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, rajdów, wycieczek, obozów, biwaków i innych form edukacji,
2. organizowanie konkursów, pokazów, happeningów, przygotowywanie wystaw, ekspozycji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i popularyzatorskim,
3. prowadzenie prac mających na celu ochronę i zachowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych, odnawianie i tworzenie punktów, miejsc, oznakowań i infrastruktury temu służących,
4. prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych,
5. inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań, projektów i innych przedsięwzięć służących ochronie przyrody i ochronie dziedzictwa przyrodniczego, wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego,
6. wykonywanie, prezentacja i dystrybucja książek, czasopism, folderów, broszur, ulotek, kalendarzy, pocztówek, filmów, audycji, zdjęć, prac plastycznych, stron internetowych i programów multimedialnych,
7. udział w spotkaniach, konferencjach, targach, szkoleniach i kursach,
8. współpracę z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi różnych szczebli,
9. współpracę z podmiotami o podobnym profilu działania,
10. prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami, może też być członkiem innych organizacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset zł) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji.

§ 12

1. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Wszelkie działania Fundacji, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

Władze Fundacji

§ 13

1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa czas nieokreślony.
3. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, w tym Przewodniczącego.
4. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator, który wyznacza Przewodniczącego.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. We wszystkich przypadkach Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W zebraniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu i Fundator.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
b) ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
d) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
e) nadzór nad działalnością Fundacji,
f) podejmowanie na wniosek Zarządu (za zgodą Fundatora) uchwały o zmianie statutu, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd Fundacji wybierany jest na czas nieokreślony.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
3. Prezes, Wiceprezes i pozostali Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: odwołania przez Radę Fundacji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Zarządu.
5. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
6. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu.
7. Ustępujący Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
6. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora, bądź każdego Członka Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu winien uczestniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
8. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć Fundator.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd może powołać i odwołać Dyrektora Fundacji. Wskazane jest by Dyrektor Fundacji był Członkiem Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 20

Do reprezentowania Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest co najmniej dwóch Członków Zarządu, działających łącznie.

§ 21

1. Fundator może upoważnić w formie aktu notarialnego pełnomocnika, do wykonywania czynności Fundatora w stosunku do Fundacji, w zakresie i okolicznościach wskazanych w pełnomocnictwie.
2. Fundator ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od Zarządu, Rady Fundacji i pracowników Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22

O zmianach w statucie decyduje Rada Fundacji, podejmując uchwałę na wniosek Zarządu, za zgodą Fundatora. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów statutowych.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

O połączeniu z inną fundacją decyduje Rada Fundacji, podejmując uchwałę na wniosek Zarządu, za zgodą Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji podejmując uchwałę na wniosek Zarządu, za zgodą Fundatora.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Comments are closed.